Cele

 • Stały i zrównoważony rozwój sektora energetyki odnawialnej,
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu
 • Skuteczna regulacja mocy w sieci – bilansowanie popytu i podaży
 • Efektywny system wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii
 • Częściowe zabezpieczenie potrzeb energetycznych powiatu/członków klastra z wykorzystaniem OZE funkcjonujących na terenie powiatu
 • Zużywanie 100% energii wytwarzanej w ramach Klastra na własne potrzeby powiatu/członków klastra
 • Zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
 

Zadania

 
 • Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury, w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji
 • Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia
 • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w zakresie:
  • technologii magazynowania energii elektrycznej
  • inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej
  • inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami
   i komunikacją między konsumentami: gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii
 • Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobilności