Koordynator

 

Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu.

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej jest organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego , podmioty prawa handlowego prowadzące działalność wytwórczą i dystrybucyjną energii elektrycznej i energii cieplnej w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach kogeneracji i wysokosprawnej kogeneracji oraz podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących rozwój innowacyjności energetycznej w oparciu o produkcję i  wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego.

Do zadań Koordynatora Klastra należeć będzie:

 1. Uzyskanie koncesji wydawanej dla Koordynatora klastra energii lub wpisu do odpowiedniego rejestru zgodnie z brzmieniem art. 38 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.).
 2. Wypracowanie i podpisanie z Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu i na rzecz Klastra Energii, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
 3. Opracowywanie i realizacja projektów szkoleniowych i doradczych dla Członków Klastra.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii w celu realizacji jego zadań.
 5. Utworzenie systemu wymiany informacji i doświadczeń służących nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów biznesowych i naukowych.
 6. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, doradczych, marketingowych i inwestycyjnych Klastra Energii.
 7. Promocję powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy.
 8. Pozyskiwanie inwestorów i kapitału dla przedsięwzięć inwestycyjnych służących wszystkim Członkom Klastra.
 9. Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele i zakres działalności pozostaje zbieżny z celami i działalnością Klastra Energii.
 10. Monitoring i inicjowanie procesów ewaluacji rozwojowych Klastra Energii.
 11. Reprezentowanie Klastra Energii na zewnątrz.