O Nas

 

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej to:

cywilnoprawne porozumienie na rzecz budowy lokalnego rynku energii  elektrycznej i cieplnej w oparte na lokalnych zasobach OZE, wsparte rozwojem stabilnych jednostek  wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujących najefektywniejsze i najczystsze dostępne technologie.

Porozumienie zawarto 9 marca 2017 roku w Zgorzelcu, na podstawie art. 2 pkt 15a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Sygnatariusze – Członkowie Klastra – na mocy zawartego porozumienia uzgodnili realizację szerokiego zakresu działań ukierunkowanych na rzecz budowy samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii. System będzie budowany w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii wspartych jednostkami wysokosprawnej kogeneracji. Uzupełnieniem systemu będą magazyny energii zarządzane przez  inteligentne systemy sterowania lokalnego rynku energii elektrycznej i cieplnej.

Całość służyć ma również ograniczaniu niskiej emisji jak i realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarniach w aspekcie realizacji polityki energetycznej kraju i krajowego programu na rzecz ochrony powietrza.